Algemene Voorwaarden HEMA Fotoservice

van HEMA B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam, KvK nr: 34215639

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotobestellingen en/of gepersonaliseerde bestellingendie door de klant bij HEMA worden geplaatst.

Fotobestellingen en/of gepersonaliseerde bestellingenkunnen worden geplaatst:

  1. Via de diverse door HEMA aangeboden fotosoftware (“de HEMA Fotosoftware”).
  2. Via www.foto.hema.be ("de HEMA Website") en eventuele sub-domeinen.
  3. Door middel van het uploaden van digitaal fotomateriaal via geheugenkaarten, direct vanaf de telefoon al dan niet in een kiosk of mobiele kiosk in de winkel, of het overzetten van fotomateriaal vanaf een USB-stick in de winkel.
  4. Door middel van het inleveren van analoog fotomateriaal in de winkel.

Door het plaatsen van een fotobestellingen of gepersonaliseerde bestellingengaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities
In de Algemene Voorwaarden HEMA Fotoservice hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Fotobestelling: het afdrukken, bewerken of reproduceren van fotomateriaal, waaronder mede begrepen het overzetten van analoog beeldmateriaalnaar DVD of USB-stick, bestellingen van fotolijsten en overige fotoproducten op maat, wenskaartenen het samenstellen van een fotoboek.

Fotomateriaal: de door de klant verstrekte foto’s, films, dia’s, video's of negatieven(digitaal en/of analoog).

Fotoprojecten: het middels de software van HEMA samenstellen van een fotoproduct.

Artikel 2. De overeenkomst
2.1 Fotobestellingen gelden door HEMA als geaccepteerd nadat de klant per e-mail bevestiging heeft ontvangen. De klant ontvangt dan tevens een uniek ordernummer waarmee de klant de status van de Fotobestelling kan controleren.

2.2 Fotobestellingen van analoog Fotomateriaal in de winkel gelden als geaccepteerd op het moment dat het Fotomateriaal is ingeleverd aan de kassa of fotokiosk en HEMA een afgiftebewijs heeft afgegeven.

2.3 Fotobestellingen van digitaal Fotomateriaal in de winkel gelden als geaccepteerd op het moment dat de klant een orderbon heeft ontvangen uit de fotokiosk in de winkel. Met de orderbon kan de Fotobestelling worden afgehaaldin de winkel.

Artikel 3. Kwaliteit, annuleren of retourneren
3.1 Een Fotobestelling is een gepersonaliseerd product waardoor het niet mogelijk is een eenmaal geplaatste Fotobestelling te annuleren, te wijzigen of te retourneren.

3.2 Het kan voorkomen dat HEMA een Fotobestelling wegens technische redenen niet uit kan voeren. In dat geval krijgt de klant daarvan zo spoedig mogelijk bericht.Het aankoopbedrag zal in dat geval door HEMA worden geretourneerd. Indien de Fotobestelling door een productiefout niet aan de gestelde eisen voldoet zal HEMA de Fotobestelling opnieuw uitvoeren.

3.3 De door HEMA aangegeven levertijden dienen slechts ter indicatie en kunnen niet worden aangemerkt als fatale termijn. HEMA streeft er naar om de Fotobestelling af te leveren binnen de aangegeven termijn.

3.4 Bij een Fotobestelling via de HEMA Fotosoftware, de HEMA Website of bij het inleveren van digitaal Fotomateriaal in de winkel kan de klant kiezen voor snelservice. Bij een Fotobestelling via HEMA Fotosoftware en de HEMA Website kan de Fotobestelling maximaal twee uur na bestelling worden afgehaald in de winkel, rekening houdend met de openingstijden van de desbetreffende winkel. Een Fotobestelling van digitaal Fotomateriaal in de winkel wordt direct afgedrukt. Een Fotobestelling van analoog Fotomateriaal kan niet via de snelservice worden afgedrukt.

3.5 Altijd-tevreden-garantie -voorwaarden
HEMA biedtaltijd tevreden garantieen hanteerthierbij de volgende voorwaarden:

  • Klant heeft recht op een nieuw zelfde fotoproduct als blijkt dat bij productie een aantoonbare fout is gemaakt en daardoor het eindresultaat niet aan verwachting voldoet.
  • Mocht de klant om een andere reden niet blij zijn met hetfotoproduct,dan gaat HEMAin overleg kijken hoe de klant toch geholpen kan worden. Dat kan zijn het product gratis opnieuw bestellen, of gezamenlijk besluiten een ander product of formaat te kiezen.
  • Uiteraard is het HEMA’s doel om de klant een mooi fotoproduct te leveren waar de klant 100% tevreden mee is. Mochten we er gezamenlijk toch niet uitkomen, krijg de klant het aankoopbedrag retour.
  • De klant dient zich in geval dat hij/zij niet blij is met het fotoproduct, te melden via een volledig ingevuld 'altijd tevreden garantie' formulier.
  • Wil de klant meer dan 3 dezelfde fotoproducten bestellen? Dan moet de klant, om aanspraak te kunnen maken op de 'altijd tevreden garantie', eerst één exemplaar als test bestellen om teleurstelling en onnodige verspilling van materiaal te voorkomen.

Artikel 4. Verlies of beschadiging
4.1 Het doorde klant aan HEMA verstrekte Fotomateriaal zal door HEMA met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. HEMA sluitechteriedere aansprakelijkheid ten aanzien van beschadiging of verlies van Fotomateriaal uit.

4.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren vanzijn of haarFotomateriaal. De HEMA Fotosoftware fungeert niet als opslagdienst voor Fotomateriaal. HEMA sluit niet uit dat door technische wijzigingen in de HEMA Fotosoftware opgeslagen fotobestanden verloren kunnen gaan. HEMA kan hiervoorniet aansprakelijk worden gehouden. Het door de klant aan HEMA verstrekte Fotomateriaal wordt 60 dagenna uitvoering van de Fotobestelling gewist. Bij analoog Fotomateriaal worden de negatieven aan de klant geretourneerd. Bij het omzetten van Fotomateriaal naar DVD of USB-stick wordt het op een drager aangeboden of analoge Fotomateriaal aan de klant geretourneerd.

4.3 Fotobestellingen van analoog Fotomateriaal die niet aan de redelijke verwachting van de klant beantwoorden, worden tegen de betaalde prijsteruggenomen mits het aantal terug te nemen afdrukken in redelijke verhouding staat tot de totale Fotobestelling. Indien het gaat om technisch tekortschieten door HEMA en overdrukken technisch mogelijk is, kan de klant er ook voor kiezen dat de Fotobestelling opnieuw wordt afgedrukt. De klacht moet binnen 7 dagen na afleverdatum van de Fotobestelling worden ingediend op vertoon van de kassabon. Deze service is uitsluitend van toepassing bij Fotobestellingen van analoog Fotomateriaal.

Artikel 5. Fotomateriaal
5.1 In geval van een Fotobestelling van analoog Fotomateriaal waarbij meerdere afdrukken van hetzelfde negatief worden gemaakt, alsmede bij een foto van een foto/dia en bij overige reproductietechnieken, kunnen verschillen in kleurweergave niet wordenvoorkomen.

5.2 De kwaliteit van een door HEMA vervaardigde Fotobestelling is afhankelijk van de kwaliteit van het Fotomateriaal. De beeldkwaliteit van de afdrukken zal de kwaliteit van het originele Fotomateriaal in beginsel niet kunnen overtreffen.

5.3 De klant garandeert dat het door hem aangeboden Fotomateriaal respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden en nietin strijd is met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. De klant vrijwaart HEMA volledig van alle mogelijke aanspraken als gevolg hiervan. Een Fotobestelling in strijd met bovenstaande zaldoor HEMA niet worden uitgevoerd.

5.4 Indien door HEMA of door personen die voor haar werkzaam zijn redelijkerwijs wordt vermoed dat op Fotomateriaal strafbare feiten zijn waar te nemen, zal aangifte bij de politie worden gedaan en zal het Fotomateriaal aan de politie worden overhandigd.

5.5 Digitaal fotomateriaal datvia diensten van HEMA wordtgeüploadnaar HEMA servers wordtafhankelijk van de dienst tot 14 maanden bewaard als Fotoproject in het account van de klant. Deze periode wordt bepaald naar aanleiding van de laatste bewerking van de klant. Na deze periode worden de beelden en projecten verwijderd, klanten worden hier op voorhand over geïnformeerdvia het opgegeven emailadres.

Artikel 6. Overig
6.1 Een analoge Fotobestelling die gereed ligtom te worden afgehaald in de winkel zal tot maximaal 6maanden na de aangegeven afleverdatum worden bewaard.Daarna vervallen alle aanspraken die de klant op de Fotobestelling heeft en zal de Fotobestelling door HEMA worden vernietigd.
Een bestelling gemaakt van een digitaal bestand die gereed ligt om afgehaald te worden in de winkel zal tot maximaal 2 maanden na de aangegeven afleverdatum worden bewaard. Daarna vervallen alle aanspraken die de klant op de Fotobestelling heeft en zal de Fotobestelling door HEMA worden vernietigd.

6.2 De persoonsgegevens die de klant aan HEMA ter beschikking stelt bij het plaatsen van de Fotobestelling worden door HEMA gebruikt en bewaard ter identificatie bij het afhalen van de Fotobestelling of voor het thuisbezorgen hiervan. Daarnaast wordt Fotomateriaal bij gebruik van de HEMA Fotosoftware of HEMA Website ook bewaard voordat een Fotobestelling daadwerkelijk wordt geplaatst, zodat de klant een Fotobestelling kan onderbreken en op een later moment af kan maken. (zie ook artikel 5.5) HEMA verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving, waaronder de AVG. Het e-mailadres van de klant zal gebruikt worden om te informeren over interessante aanbiedingen (zie ook het Privacy Statement HEMA).Hiervoor kan een klant zich te allen tijde afmelden.

6.3 Bij thuisbezorgen van de Fotobestelling dient vooraf te worden betaald. Pas als de betaling is geaccepteerd, zal de bestelling van de klant daadwerkelijk bij HEMA worden geplaatst. Voor thuisbezorgen worden bezorgkosten in rekening gebracht.

6.4 HEMA is niet aansprakelijk voor vertraging, verlies of beschadiging van Fotobestellingen die veroorzaakt worden door derde partijen die de Fotobestelling thuisbezorgen.

6.5 Op overeenkomsten tussen de klant en HEMA is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen de klant en HEMA over de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan debevoegde rechter te Amsterdam.

HEMA B.V.
NDSM-straat 10
1033 SB Amsterdam
020-3114411
Klantenservice 020 - 851 87 67

HEMA B.V., oktober 2019